Jeugdlede Werf Aktie

Gezoch! Jeugdraodslede!
De jeugdvreigeliers zeuke versterking väör de jeugdraod!
Bös dich daegene dae biej de gezelligste club van Haele en ómsjtreke wiltj aansjloete?
Bös dich 11 jaor of aojer? Gaef dich den op via info@vreigeliers.nl.
Wae neme den drek kontakt mèt dich op!!! Alaaf!


Gezocht! Jeugdraadleden!
De jeugdvreigeliers zoeken versterking voor de jeugdraad!
Ben jij degene die bij de gezelligste club van Haelen en omstreken wil aansluiten?
Ben jij 11 jaar of ouder? Geef je dan op via info@vreigeliers.nl.
Wij nemen dan direct contact met jou op!!! Alaaf!